Föreningen

Fjallgatan_06_TN1024

Föreningen Stigberget
Föreningen Stigberget grundades 1929 av Anna Lindhagen för att hålla områdets hembygdstraditioner vid liv.

Vid årsmöte 2024 den 21 maj utsågs ny styrelse:

Föreningens styrelse består av:
Gudrun Ahlberg-Högström-kassör, Britt-Marie Johansson-vice ordförande, Suzanne Lindhagen, Christina Lindhagen,Inga Lundberg-sekreterare, Örjan Lönngren, Helena Willes-ordförande.

Fjallgatan_07_TN1024

STADGAR för FÖRENINGEN STIGBERGET
Antagna den 9 april 1929
(ändrade den 30 mars 1939 och den 8 juni 1972)

§ 1.
Föreningen har till uppgift att verka för att utsiktspunkter och trädgårdar med en del äldre bebyggelse däri kvarliggande bevaras å Stigberget.
§ 2.
Föreningen vill även verka för att de ifrågavarande husen i viss utsträckning användes för att genom inredningar framställa gamla Stockholmshem och hantverkerier samt att göra dessa interiörer tillgängliga för allmänheten och på så sätt medverka till upprättandet av intresset för Stockholmska traditioner.
§ 3.
Föreningen förvaltar och vårdar Borgarrummen å Stigberget, Fjällgatan 34, samt anordnar därstädes sammankomster med musik eller annat kulturellt program.
§ 4.
Föreningen består av personer, som vilja verka för dessa uppgifter. De anslutas till föreningen genom att anmälas av någon av styrelsens ledamöter.
§ 5.
Föreningen har en styrelse med det antal styrelsemedlemmar, dock minst fem, som årsmötet varje år bestämmer. Årsmötet utser en av styrelsemedlemmarna till ordförande, en till vice ordförande och en till kassaförvaltare. Sekreterare utses inom eller utom styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra av dess medlemmar äro närvarande. Ordföranden har utslagsröst.
§ 6.
Föreningens medlemmar betala den årsavgift som årsmötet föregående år bestämt. Ständig medlemsavgift är minst tjugo gånger den senast bestämda årsavgiften. Stödjande medlemmar betala den avgift som årsmötet föregående år bestämt.
§ 7.
Årsmöte hålles årligen före 15 juni. Kallelse tillställes föreningens medlemmar per post minst två veckor i förväg. På årsmötet förekommer års- och revisionsberättelser, val av styrelse, av två revisorer och en revisorssuppleant.
§ 8.
Föreningen har extra sammanträde på kallelse av styrelsen eller då minst fem andra medlemmar av föreningen det påkallar.
§ 9.
Förändring av dessa stadgar fordras beslut å årsmöte varvid minst två tredjedelar av närvarande medlemmar skall rösta för ändringen.